thuiskomen van nooit weggeweest zijn

Christus

PRANA YOGA

DE ESSENTIE VAN SPIRITUEEL ADEMEN

(uit De Meesters van het Verre Oosten, door B.Spalding, uitg. Sirius en Siderius, her-uitgegeven door Ankh-Hermes.te koop bij o.a. Bol.com)

HOOFDSTUK XII

PRANA

Het is tegenwoordig een bekend feit dat de Kosmische Levenskracht elke omstandigheid en elk atoom omgeeft en geheel doordringt en dat de Levenskracht in ons lichaam opgenomen kan worden met de adem die we inademen. Elke daad kan in overeenstemming zijn met die Levenskracht. Elke gedachte die we denken kan ermee in harmonie zijn.

Neem er notitie van dat gezegd wordt, dat deze Levenskracht opgenomen kan worden 'met de adem die we inademen'. Het is niet louter de daad van het ademen die deze Kosmische Levenskracht in het lichaam van de mens brengt. Tenzij onze lichamelijke ademhaling vergezelt gaat van een duidelijke aandacht ervoor, wordt zij niet werkelijk toegeëigend. Het is een levenskracht die zoveel fijner is dan onze fysische lucht, dat zij evenmin beïnvloed wordt door louter fysische processen als men elektriciteit kan toevoegen aan het lichaam, enkel door de daad van de lichamelijke ademhaling. Natuurlijk is er een zekere hoeveelheid elektriciteit, of wat wij elektriciteit noemen, die in het systeem gebracht wordt met elke handeling, en eveneens met de Kosmische Levenskracht, welke soms Prana genoemd wordt. Als je er notitie van wilt nemen, alles waarop je aandacht gericht wordt re­gistreert een indruk in je geest. Op zijn beurt ontwikkelt deze indruk zich tot een idee en het idee wordt uitgedrukt in woorden. Dit is een soort van mentale adem­haling, nietwaar? Wel, er is een innerlijke aandacht, een diep verlangen noem je het, om volmaakt te zijn in elk onderdeel van je leven. Wanneer de uiterlijke aandacht verbonden wordt met deze innerlijke aandacht, of wanneer zij altijd oog heeft voor de volmaaktheid van het Universum, zoals dat het geval is met wat Seneca noemt het 'oog van de ziel', dan worden de elementen van de Kosmische krachten om ons heen opgenomen in het wezen van de mens. De mystici hebben altijd onderricht, dat aandacht het geheim is van succes in het omgaan met de Kosmische krachten. Diepe, oprechte, blijvende aandacht voor de omringende spirituele ethers, een volledig ontspannen lichaam en een alles opnemende interesse en volledige openheid van geest zijn de noodzakelijke houdingen teneinde deze 'innerlijke adem', zoals hij genoemd wordt, te kunnen realiseren. Dit is 'ziele­ademhaling', of het zich laten verruimen van het Zelf tot zijn natuurlijke ethers de allesdoordringende Levenskracht of spirituele ethers, zoals Steinmetz het noemde, totdat deze door de daad van de aandacht opgenomen wordt in het totale wezen van de mens.

Omdat deze Levenskracht Kosmisch is, moet zij alle elementen geheel doordringen. Dit is in werkelijkheid de kracht die alle celgroei aanzet, deze toestaat zich uit te breiden en over te gaan in de groei van het lichaam, zowel als in de groei van planten. In feite wordt zij belichaamd in alle groei van elke omschrijving en vormt zij het ondersteunende element van het leven. Zij wordt eveneens datgene wat leven in zich opneemt, want zoals elke andere kracht, is zij zowel positief als negatief en vormt zij acties en reacties binnen zichzelf, juist zoals wervelende luchtstromingen in actie en reactie binnen zichzelf zijn. Men zou kunnen zeggen, dat de lucht ademt, of beweegt, en tegelijk zijn werking heeft binnen zichzelf en op zichzelf.

De methode waarmee men zich bewust de universele Kosmische Levenskracht, of Prana, toeëigent, wordt gewoonlijk Pranayama genoemd. Men zou haar Prana-ademhaling kunnen noemen, of de praktijk van het bewust ademen van de Kosmische Levenskracht. De nauwkeurige procedure is moeilijk te definiëren en het zou teveel tijd en ruimte kosten om de hele techniek van de Pranische ademhaling te geven. De techniek om de handeling te beginnen is juist ademen, dan kan men met zorg en oprechtheid zijn eigen methode zoeken om het proces in evenwicht te brengen. Zoals we boven gezegd hebben, is aandacht de ene fundamenteel belangrijke praktijk in het proces - aandacht voor de hoogste bron van energie die bestaat, die alles omringende tegenwoordigheid die jullie God noemen. De geest moet zonder spanning zijn en welke methode ook die de geest van spanning verlicht zou de volgende stap moeten vormen bij een juiste handelwijze. In feite is de Prana of spirituele substantie zo fijn en gevoelig, dat het door de minste kracht wordt afgestoten.

Heb je ooit geprobeerd om een stukje pluis of dons dat in de lucht zweeft te grijpen? Elke gespannen of snelle beweging om het te grijpen dreef het alleen maar weg, maar een kalmte, alsof je het uit eigen vrije wil tussen je vingers liet komen, was de juiste techniek om het te grijpen. Iets wat een illustratie beter benadert zou men niet kunnen bieden. Het lijkt ook op trachten je iets te herinneren wat je vergeten bent. Als je een krachtige mentale poging doet herinner je je het niet, maar als je de geest laat rusten, als je op een rustige manier nadenkend wordt, komt het idee snel in de geest op. Zo is het ook met de Prana, hij wordt de natuur in geademd door rust en vertrouwen. Elke fase van de geest moet vrij zijn en het lichaam volkomen ontspannen. Men moet een gevoel hebben van volledige vrijheid en volledige uitgestrektheid, alsof de cellen van het lichaam zich werkelijk van elkaar verwijderen, totdat zij bijna los van elkaar staan. Deze practijk kan voortgezet worden, totdat men het gevoel van lichamelijke beperktheid helemaal vergeet, dan is men mentaal en fysiek in de meest volmaakte toestand om deze Universele Substantie in zijn hele wezen te ontvangen.

Zij heeft dan toegang tot elke cel van zijn wezen; zij wordt het ondersteunende en versterkende element van het leven en speciaal van het menselijke lichaam. Deze methode van beheersing maakt dat het lichaam jong en vibrerend blijft.

Het is een ondersteunende en versterkende praktijk die de cellen en weefsels van het lichaam toestaat om uit te zetten, terwijl zij het lichaam daardoor van meer zuurstof voorziet. Het is een volledig spiritueel luchten van elke cel van het lichaam aan de oorspronkelijke ethers waaruit zij voortkwam. Precies zoals je in een lichtstraal de verschillende kleuren aantreft, zo tref je in Prana al de elementen van het leven aan, die de werkelijke essentie vormen van de geringere krachten. Prana is geen zuurstof, maar dat wat zuurstof leven schenkt, het eigenlijke leven binnen de zuurstof. Het is dat wat kracht geeft aan electriciteit, bewustzijn aan de geest. Met andere woorden, het is de werkelijkheid die binnenin alle mindere krachten bestaat, achter hen schuilgaat en hen ondersteunt. Het wordt de Geest van God genoemd in de Schriften. Pranayama - spirituele ademhaling - staat de juiste expansie toe van al de elementen die in het lichaam opgenomen worden voor de groei ervan en door deze expansie worden al de elementen van zuurstof voorzien of 'gelucht', zoals wij zeggen, wanneer we dingen blootstellen aan de lucht of aan de zon om verfrist te worden. Op precies dezelfde manier wordt de hele natuur opgefrist, vernieuwd, verkwikt, gevoed, wanneer het lichaam ontspannen is, wanneer de gedachten en de geest bevrijd zijn, wanneer de hele natuur zich zodanig verruimt, dat zij bewust de Prana toestaat om het gehele wezen volledig te doordringen. Dit is Pranayama of de kunst van het spiritueel ademhalen. Maar aandacht is het fundamentele geheim van de praktijk. Je moet zelfs aandacht schenken aan de zon om het meeste voordeel te trekken uit een zonnebad.

Het is door middel van deze praktijk, dat bepaalde Yogi's in staat zijn om voor een bepaalde tijdsduur schijndood te zijn. Dit geeft rust aan het hele systeem en vernieuwt het voor het contact met zijn oorsprong of bron. Het wordt hersteld en het vlees zelf treedt opnieuw in contact met de oorspronkelijke levenselementen.

Op dezelfde manier en met dezelfde resultaten onderbreken zij de ademhaling. Het is als uit het water in de frisse lucht komen, nadat men een poos ondergedompeld is geweest. Trachten om bezieling en ademhaling te onderbreken, zou enkel betekenen, dat je letterlijk verdrinkt. Maar, wanneer je jezelf verruimt en je zo ontspant, dat je bewust de levenschenkende ethers begint te voelen, maakt dat je zo levend, zo wezenlijk vervuld van leven, zo verfrist en gevoed, dat je geen behoefte hebt aan de uiterlijke adem of de uiterlijke activiteiten van het lichaam. Je wordt levend van binnenuit.

Precies zoals deze praktijk het lichaam vitaliseert, zo verlevendigt hij ook de geest. De reden waarom mensen niet goed denken is, dat de geest te gespannen is, teveel samengeperst - zo te zeggen - zodat hij niet vrij functioneert. Door de praktijk van Pranayama wordt de hele natuur verruimd en functioneert zij meer vrij en volledig. Het is als het losmaken van lagers die te vast zitten in een machine en het erin laten dringen van de olie. Zij loopt dan vrijer. De herinnering komt in dit geval binnen vanuit duizend verschillende bronnen en men herinnert zich wat men in het begin was. Zij komt zonder ook maar de minste inspanning en wat hij maar wil weten komt ogenblikkelijk en gemakkelijk in zijn gedachten. Aangezien Prana alles doordringt, moet er een nauwe relatie zijn tussen Prana en die functie van de geest. Prana staat geen verdeling in functie toe, want hij verenigt al de functies van het individu met het Universele. Hij is natuurlijk Universeel en opent de weg voor alle activiteiten, duizenden en duizenden activiteiten tegelijk. Prana is een uitstralende energie die ten grondslag ligt aan alle stof. Natuurlijk is stof in haar oorspronkelijke toestand energie en is energie stof. Wat we kennen als energie en stof zijn enkel twee aspecten van een enkele oerenergie en deze oerenergie is Prana, of Geest.

We kunnen meer naar waarheid zeggen, dat Prana een van de elementen is van de Geest, want geest is niet alleen energie, maar intelligentie en substantie. Hij is subtieler dan ether. De Westerse wereld definieert ether als Prana, hoewel er een verschil is tussen de fijnheid en de activiteit van Prana en ether. De laatste is bezig te ontstaan, terwijl Prana altijd actief is. Ether is Prana die manifestatie aan het worden is, of naar buiten treedt om zich te manifesteren. Al de fijnere krachten van de natuur, zoals elektriciteit en de andere bewegende elementen van de schepping zijn verdelingen en middelen waarin en waardoor Prana werkt.

Wanneer het menselijk lichaam of enige stoffelijke vorm desintegreert, verandert het weer in Prana, eerst in de verschillende vormen van energie, en vandaar weer in de Universele kracht en Oerkracht. Indien Prana voortdurend opgeno­men zou worden in het hele wezen van de mens, zou het vlees eeuwig verlevendigd worden, of het zou meer en meer bezield raken, meer en meer levend, en de laatste vijand zou overwonnen worden. Er zijn er die ouderdom en dood overwinnen met en door een begrip van Prana, dat zij altijd al hadden. Zij bouwen het lichaam weer op met de Pranische invloed.

Dit gebeurt in geringe mate, telkens wanneer men gaat slapen of uitrust, maar wanneer men bewust aandacht toevoegt aan de Pranische Aanwezigheid, en lichaam en geest volledig ontspant, dan ademt de aandacht de altijd-aanwezige Prana in zijn hele wezen en door zijn hele wezen heen: de hoogste mate van vernieuwing van geest en lichaam wordt bereikt.

Zie je, intelligentie is de voornaamste eigenschap van het bestaan en de activiteit van het bewustzijn is Prana, of levenskracht van de schepping, en de stof is de vorm waardoor beide werken. Intelligentie, Leven en Stof vormen de drie-eenheid van elementen in de eerste oorzaak, zoals gedefinieerd door de Westerse wereld. Intelligentie is haar KENNENDE aspect. Leven is haar VERLEVENDIGENDE aspect of levensaspect. Stof is het aspect dat het vermogen heeft tot VORM. Prana wordt gewoonlijk gebruikt als zowel de elementen van stof als van leven omvattend en zij zijn de voertuigen of middelen, waardoor de intelligentie werkzaam is om de geschapen vormen te leiden en te bepalen.

Deze oerintelligentie, oerleven en oerstof zijn enkel de Almachtige God in actie, maar zij moeten een bewuste werkelijkheid worden in elk individu. Zij worden selectief voor het individu en zijn van bewust nut voor het individu, terwijl het individu hen kiest.

De Kosmische Straal waarvan Millikan spreekt is een Pranische golf. Men zal negen onderverdelingen vinden van de Kosmische Straal die allemaal duidelijk Pranisch van oorsprong zijn. Zij kunnen van groot voordeel zijn, indien zij juist gebruikt worden. Deze negen stralen zijn de uitstralingen van Pranische energie, precies zoals de zeven kleuren uitstralingen zijn van een straal van zuiver wit licht. Schepping is slechts het uiteenvallen en weer samenkomen van invloeden of energieën, zoals we hen noemen, die uitstralen van de Pranische ethers.

Wanneer we terugkeren naar het centrum van iets, is het zuiver licht en dit is het innerlijke licht waarvan Jezus sprak. Het is het licht der Verlichting. Hoe groter het spiritueel ontwaken van de mens, des te groter het licht. Heb je niet opgemerkt, dat iemand die vreugdevol ontwaakt een schittering heeft rond zijn gelaat? Wanneer men geestelijk wakker is, is het licht op overeenkomstige wijze helder. Daarom schilderen kunstenaars Jezus met een krans van licht om zich heen.

Licht is leven. Dit is het licht dat elk mens verlicht die in de wereld komt en het is het vuur waar de ingewijden van de occulte scholen doorheen moesten lopen om in aanmerking te komen voor verlichting. Dit licht is overal om ons heen en is een uitstraling van de Pranische ethers. Het is het licht dat het begin en het einde is van de schepping. Wanneer je in het licht kunt leven, zoals je nu leeft in je lichaamsbesef, zul je onsterfelijk zijn, want het licht sterft nooit. Ik las een verslag van een of ander soort licht dat scheen in Trans-Jordanië, hoewel archeologen er volkomen zeker van waren, dat daar niets aanwezig was van een oude beschaving. Zij die op het licht afgingen troffen al heel snel archeologische overblijfselen aan. Dat is in Perzïe (huidige Iran) eveneens gebeurd. We hebben het nog niet gezien in de Gobi. Er is echter een verhaal, dat het licht altijd te zien was in dat land. We hebben in feite een volledig verhaal, dat dat licht te zien was boven de eerste toren van Babel, een toren die gebouwd was van echte steen in de vorm van een trappenpiramide. Dit licht wordt echter alleen gezien door het Ene Oog, zulke toegewijde aandacht, dat al de zintuigen en vermogens van de mens gericht zijn in één richting en die rich­ting moet wijzen naar wat de Schriften noemen het 'licht van Zijn gelaat'.

Dit is het licht van het Nieuwe Jeruzalem waarvan gesproken wordt door Johannes in de Openbaringen. Johannes wist, hoe het Pranische Licht te gebruiken. Hij verruimde zijn gezichtsvermogen, zodat hij het in zijn geheel kon opnemen. Het gaat natuurlijk veel verder dan wat we kennen als helderziendheid, hoewel helderziendheid een aspect ervan is en in werkelijkheid een stap terug in de evolu­tie is. Het komt overeen met leven in het licht dat geleend is van iemand anders, wanneer het ware licht, het licht dat elk mens verlicht, in de mens zelf is.

We moeten voorwaarts gaan naar dat Licht en de lagere zintuigen die ons weerhouden of afhouden van ons geboorterecht zullen loslaten. De begrensde acti­viteiten leiden ons weg van de ontplooiing en het gebruik van het Pranische Licht door het hogere zintuig. De psychische vermogens zullen zich aaneensluiten en waardevolle werktuigen worden, wanneer het Pranische Licht zich ontplooit. Het Pranische licht vibreert veel hoger dan de psychische krachten. Bovendien vormen mediumschap en zogenaamde psychische ontwikkeling geen stappen in de rich­ting van het ontplooien van het directe Pranische Licht.

Op Pranisch licht kan altijd een beroep gedaan worden om wat voor verlagen­de krachten ook te overwinnen die het tegenwerken, juist zoals licht in het spel gebracht kan worden om duisternis te verdrijven. Het kan het IK BEN centrum zijn. De verklaring, 'Ik ben de kracht van dat Pranische Licht en ik projecteer Het en wend het aan als almachtig, zal die toestand van de conflicterende krachten of stemmen steeds doorbreken. Maar het moet de stem zijn van het Christus-Zelf, dat de werkelijke IK BEN is in ieder individu. Deze IK BEN bevindt zich niet bo­ven je of buiten je, maar juist in het centrum van je wezen. Dat was de gedachte van Jezus, toen hij zei: 'Ik heb niets behalve dat wat komt in de Naam en door de Macht van de Christus.' Het houdt de hoogste belichaming van Prana in.

De verheerlijking van Christus vond plaats, toen het bewustzijn van Jezus opging in het besef dat Intelligentie, Leven en Stof in laatste instantie EEN waren en dat Ene was wat hij de Vader noemde, of oeroorzaak, zoals al de verschillende kleuren van het spectrum die weer veranderen in een zuivere straal van wit licht. Er is slechts één Bewustzijn, Een Principe, Een Betekenis, Het wordt alleen gecompliceerd, wanneer we ons teveel bezighouden met differentiaties of schijnbaar verschillende functies en eigenschappen. Wanneer je omgaat met de geest als functionerend in vele vermogens, verstrooi je jezelf alleen verder en scheid je jezelf steeds verder af van je bron. Ziet, onze God is EEN. Met die ene gedachte of houding, van Pranische krachten die altijd zowel in ons als om ons heen functione­ren, worden we verenigd, of een, met het geheel. Johannes zei, dat datgene wat buiten is in werkelijkheid binnen is. Hij voerde het helemaal door tot die grote Pranische kracht die altijd bestaat en altijd actief is en deze actie is de Ene actie door heel de schepping en heel de ruimte.

 

| Site Map || Contact Maken | ©2006 Spiritueel Ademen-Prana Yoga Guestbook/gastenboek

SPIRITUEEL ADEMEN - PRANA YOGA - BEWUST VERBONDEN ADEMEN